Jump to content
Shipfriends
Sign in to follow this  
ΝΗΡΕΑΣ

Ελληνική Υπηρεσία Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων και Συμβάντων

Recommended Posts

πολλές φορές έχουμε «ζηλέψει» τα πορίσματα των ευρωπαίων και απ’ ό,τι φαίνεται ήρθε η ώρα να αποκτήσουμε κι εμείς την δική μας «Eλληνική Yπηρεσία διερεύνησης Nαυτικών Aτυχημάτων και συμβάντων - ελυδνα» ή εάν προτιμάτε «Hellenic Bureau for Marine Casualties Investigation - HBMCI». θα είναι ανεξάρτητη υπηρεσία υπαγόμενη στο υπουργείο προστασίας του πολίτη, θα λειτουργεί βασισμένη στις αντίστοιχες ευρωπαϊκές υπηρεσίες και θα δημοσιοποιεί τα πορίσματα στην ιστοσελίδα της. βέβαια μέχρι να οργανωθεί και να δούμε το πρώτο πόρισμα έχουμε δρόμο ακόμα, αλλά γίνεται τουλάχιστον η αρχή. η ψήφιση προβλέπεται για την ερχόμενη πέμπτη.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kαι όμως εσφαλμένα υποθέσαμε, το ασνα διατηρείται. Oπως ειπώθηκε στη βουλή κατά την συζήτηση ο ρόλος της ελυδνα είναι να διερευνά τα ατυχήματα με σκοπό την πρόληψη των ατυχημάτων και όχι την απόδοση ευθυνών που αρμόδιο είναι το ασνα. Aπλώς το πόρισμα θα βγαίνει υποχρεωτικά το πολύ σε 1 χρόνο, ώστε τα τυχόν αίτια του ατυχήματος να γίνονται γρήγορα γνωστά και αυτό να λειτουργεί προληπτικά για παρόμοια ατυχήματα. Oύτε και το πόρισμα θα είναι δεσμευτικό για την δικαιοσύνη, που θα το συνεκτιμά ελεύθερα όπως και όλα τα άλλα στοιχεία. Tώρα πως θα γίνει αυτό θα δούμε, καθώς είναι λίγο δύσκολο να βγάλεις πόρισμα για τα αίτια του ατυχήματος χωρίς να αποδώσεις και ευθύνες. Aραγε πως θα πεις ότι το τάδε πλοίο έπεσε στα βράχια γιατί κοιμόταν ο α/φ και χωρίς συγχρόνως να αποδώσεις ευθύνες στον α/φ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ναί,αλλά όπως στηΝ πολιτική αεροπορία υπάρχει ΜοΝοΝ η επιτροπή ΔιερεύΝησης αεροπορικώΝ ατυχηΜάτωΝ,η οποία ΔιερευΝά ΜέΝ τα ατυχήΜατα Με σκοπό τηΝ πρόληψη αλλά τά πορίσΜατά της χρησιΜοποιούΝται από τηΝ ΔικαιοσύΝη γιά τηΝ απόΔοση ευθυΝώΝ,ΔέΝ θα Μπορούσε Να γίΝη κάτι τέτοιο και Με το ασΝα;για ποιόΝ λόγο έπρεπε Να ΔηΜιουργηθή και Δεύτερη υπηρεσία;

Share this post


Link to post
Share on other sites

Εδιάβασα πρόσφατα το συνταρακτικό νέο ότι ο κ. υπουργός προστασίας του πολίτη ΕτόνισΕ στη βουλή την ανάγκη σύστασης υπηρΕσίας που θα ασχολΕίται μΕ τα ναυτικά ατυχήματα και την Εις βάθος διΕρΕύνησή των κλπ κλπ.

Είναι και αυτό ένα παράδΕιγμα της αδυναμίας της κρατικής μας μηχανής, όχι μόνον προλαβαίνΕι, αλλά έστω να παρακολουθΕί έγκαιρα τις ΕξΕλίξΕις και τις απαιτήσΕις των καιρών, Ενώ οι πολιτικοί μας να παρουσιάζουν ΕπίτΕυγμα την υλοποίηση του αυτονόητου.

αναφέρομαι στο γΕγονός ότι η ανάγκη δημιουργίας σύστασης μιας αυτοτΕλούς υπηρΕσίας «Επιστημονικής» ΕρΕύνης των ναυτικών ατυχημάτων ΕίχΕ ΕπισημανθΕί και δημόσια παρουσιασθΕί από τον γράφοντα ΕπανΕιλημμένως από το 1985.

τότΕ Είχαν ολοκληρωθΕί από το Ελληνικό ινστιτούτο ναυτικής τΕχνολογίας οι μΕλέτΕς μέσα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος COST 301 μΕ τίτλο “Ship casualties in the Greek seas”, “Validation of marine casualties in the Greek seas” & “Correlation of traffic & casualty patterns in the Greek seas”. τις μΕλέτΕς αυτές τις Είχαν στηρίξΕι και οι υπηρΕσίΕς υ.Ε.ν. μΕ στοιχΕία των υπηρΕσιών τους.

στην έκτοτΕ χρονική πΕρίοδο ο γράφων ΕίχΕ γράψΕι στο ναυτιλιακό τύπο και παρουσιάσΕι σΕ Εθνικά και διΕθνή συνέδρια τα Εξής άρθρα:

  1. Marine casualties data recording
  2. VTS and the need for proper casualty data (παρουσιάσθηκΕ στο Dubrovnik 2001 από τον νυν ναύαρχο λ.σ. δ. τσίχλη Ε.α. λόγω ασθΕνΕίας μου)
  3. το πληροφοριακό σύστημα παρακολουθήσΕως, ΕξυπηρΕτήσΕως & διαχΕιρίσΕως της θαλασσίας κυκλοφορίας και τα ναυτικά ατυχήματα στην Ελλάδα (2000)
  4. VTMIS – ναυτικά ατυχήματα – θαλάσσιο πΕριβάλλον
  5. το σύστημα Ελέγχου ναυσιπλοΐας και η προϊστορία του στην Ελλάδα (*)
  6. τα ναυτικά ατυχήματα και τα μαθήματα που προκύπτουν (2003) (**)

σχΕτικά μΕ το θέμα κάθΕ ΕνδιαφΕρόμΕνος μπορΕί να ανατρέξΕι και στο βιβλίο μου «διαδρομη Ενοσ αιωνα 1900 – 2000» στη σΕλιδα 245 και μΕτά (ίδΕ www.nafpigika.gr , τόμος 1) (έκδοση 2007).

να πούμΕ τώρα συγχαρητήρια που η κρατική μας μηχανή απΕφάσισΕ να υλοποιήσΕι μια υποχρέωσή της που άλλα κράτη, μΕ μικρότΕρη ναυτιλία, έχουν αντιμΕτωπίσΕι Εδώ και δΕκαΕτίΕς.

ας ΕλπίσουμΕ τουλάχιστον τώρα ότι η υπηρΕσία αυτή θα αποκτήσΕι κύρος μΕ το έργο της γιατί πράγματι μπορΕί να αποδΕιχθΕί πολύ χρήσιμος Εάν λΕιτουργήσΕι ορθά.

Share this post


Link to post
Share on other sites

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Κωνσταντίνου Φιλίππου

Διπλ. Ναυπηγού & Μηχανολόγου Μηχανικού

Όσοι ασχολούνται με τα ναυτιλιακά δρώμενα επληροφρήθησαν τελευταίως ότι εδημοσιεύθη νόμος με αριθμο 4033 ΦΕΚ Α264 22/11/2011 που ορίζει την δημιουργία «Επιτροπής Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων».

Έτσι έρχεται επιτέλους να καλυφθεί ένα κενό, ανεπίτρεπτο για ένα κράτος που διαθέτει μια από τις μεγαλύτερες ναυτιλίες του κόσμου.

Ο γράφων είχε ασχοληθεί με το θέμα των ναυτικών ατυχημάτων από το 1985.

Τότε είχαν ολοκληρωθεί από το Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Τεχνολογίας οι μελέτες μέσα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος COST 301 με τίτλο “Ship casualties in the Greek seas”. Τις μελέτες αυτές τις είχαν στηρίξει οι υπηρεσίες του Υ.Ε.Ν. με στοιχεία των υπηρεσιών τους..

Μέσα στα πλαίσια των μελετών αυτών είχε γίνει μια προσπάθεια αναλύσεως των βασικών αιτίων των ναυτικών ατυχημάτων, όπως αυτά είχαν καταγραφεί σε αρχεία, δικογραφίες αλλά και άλλες πηγές. Τα πορίσματα, όσον ατελή και αν ήσαν λόγω της ελλειμματικού διαθέσιμου υλικού, είχαν αναδείξει ενδιαφέροντα στοιχεία τα οποία είχαν δημοσιευθεί και παρουσιασθεί σε ειδική ημερίδα.

Δυστυχώς περαιτέρω αξιολόγηση ή ενδιαφέρον δεν έδειξαν ούτε οι κρατικές υπηρεσίες, οι οποίες όπως ανεφέρθη είχαν στηρίξει το εγχείρημα, ούτε και κανένας άλλος φορέας.

Στην έκτοτε χρονική περίοδο ο γράφων είχε δημοσιεύσει στο ναυτιλιακό τύπο και παρουσιάσει σε εθνικά και διεθνή συνέδρια πληθώρα άρθρων όπου ετονίζετο η ανάγκη ύπαρξης μιας Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής Διερεύνησης Αιτίων των Ναυτικών Ατυχημάτων χωρίς το θέμα ποτέ να τύχει της προσοχής των αρμοδίων παρ’ όλο ότι πληθώρα κρατών με ή άνευ ναυτιλίας είχαν εν ενεργεία τέτοιες επιτροπές.

Έτσι επί τέλους φθάνουμε στο έτος 2011 με την δημοσίευση του νόμου, κατά προσαρμογήν, όπως αναφέρεται, διατάξεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «για τον καθορισμό των θεμελιωδών Αρχών που διέπουν τη διερεύνηση ατυχημάτων στον τομέα των θαλασσίων μεταφορών».

Ο γράφων ελπίζει ότι η δημιουργία της Επιτροπής να καλύψει την υπάρχουσα πραγματική ανάγκη ουσιώδους έρευνας των ναυτικών ατυχημάτων και να μην καταλήξει να είναι μια άλλη κρατική υπηρεσία ρουτίνας και ευκαιριακών μεταθέσεων προσωπικού..

Προκύπτει θέμα αξιοκρατικής στελέχωσης αυτής της Επιτροπής όχι με άτομα τα οποία θα προκύπτουν εκ περιοδικής μεταθέσεως από αλλότριες κρατικές υπηρεσίες για «Α» ή «Β» χρονικό διάστημα αλλά με προσωπικό που έχοντας οπωσδήποτε την απαραίτητη θεωρητική κατάρτιση θα έχει θητεύσει και στα ποικιλόμορφα δρώμενα της ναυτιλίας, της λειτουργίας και της εκμεταλλεύσεως του πλοίου με τρόπο ενεργό.

Είναι αντιληπτό ότι τα προσόντα αυτά δεν θα είναι εύκολο να καλυφθούν και για τον λόγο αυτό θα πρέπει να δοθεί η δέουσα σοβαρότητα κατά την επιλογή. Η συνδρομή του έμπειρου δυναμικού που διαθέτει η ναυτιλιακή κοινότητα σε όλους τους τομείς, τεχνικό, ασφαλιστικό, νομικό, εκπαιδευτικό κλπ, θα πρέπει να αναζητηθεί κατά περίπτωση.

Κατά την διεθνή πρακτική πορίσματα της Επιτροπής θα πρέπει να τίθενται σε ελεύθερη κοινή πρόσβαση. Η έκδοση δελτίου ευρημάτων της Επιτροπής θα πρέπει να γίνεται σε τακτά διαστήματα. Τα πορίσματα της Επιτροπής θα κρίνονται σε διεθνές επίπεδο.

Είναι αναγκαίο τα πορίσματα να μπορούν να αξιολογούνται και να χρησιμεύουν ως οδηγός για την βελτίωση της ασφαλείας των πλοίων σε όλους τους εμπλεκόμενους τομείς ως ο σχεδιασμός ενός πλοίου, οι κατασκευαστικοί κανονισμοί, οι αυτοματισμοί, τα μέσα ασφαλείας, τα σωστικά, οι διαδικασίες λειτουργίας, τα προσόντα και το μορφωτικό επίπεδο του προσωπικού του πλοίου, οι συνθήκες εργασίας, οι τρόποι επικοινωνίας, οι τηρούμενες διαδικασίες, οι υποστηρικτικές υπηρεσίες ξηράς, οι επιθεωρήσεις, ο ναυτιλιακός εξοπλισμός, οι χαρτογραφήσεις και τα υδρογραφικά στοιχεία, οι ναυτιλιακοί κανονισμοί και οι διαδικασίες των σταθμών ελέγχου ναυσιπλοΐας κλπ.

Η διερεύνηση της πρωτογενούς αιτίας ενός ναυτικού ατυχήματος είναι σημαντική και μπορεί να αποβεί καταλυτική έτσι ώστε «Τα παθήματα να γίνονται μαθήματα προς αποφυγήν».

Ιανουάριος 2012

Share this post


Link to post
Share on other sites

Έχουμε κανένα νεώτερο για την ΕΛΥΔΝΑ? Ολοκληρώθηκαν άραγε τα οργανωτικά ζητήματα, ώστε να ξεκινήσει επιτέλους το θεάρεστο έργο της?

Share this post


Link to post
Share on other sites

θα λειτουργεί βασισμένη στις αντίστοιχες ευρωπαϊκές υπηρεσίες και θα δημοσιοποιεί τα πορίσματα στην ιστοσελίδα της. βέβαια μέχρι να οργανωθεί και να δούμε το πρώτο πόρισμα έχουμε δρόμο ακόμα, αλλά γίνεται τουλάχιστον η αρχή...

 

Μήπως έχει δει κανείς εάν υπάρχει site της ΕΛΥΔΝΑ ή εάν "φιλοξενείται" σε κάποιο άλλο σχετικό site? Στην αρχή έλεγαν ότι το πολύ σε 1 χρόνο θα πρέπει να δημοσιεύονται τα πορίσματα στο site και λογικά μετά από τόσο καιρό θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί κάποιο πόρισμα.

Share this post


Link to post
Share on other sites

To site της αρχής έκανε την εμφάνισή του σε banner του ΥΕΝ. Προς το παρόν δεν υπάρχει καποια έκθεση για ατύχημα, αλλά γίνεται αναφορά ότι είναι υπό διερεύνηση αριθμός ατυχημάτων, ξεκινώντας από την πυρκαγιά στο ΚΡΗΤΗ ΙΙ (20/11/2012)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Αναρτήθηκε στο site της υπηρεσίας η πρώτη διερεύνηση ναυτικού ατυχήματος, που αφορά σε θάνατο ναυτικού από πτώση στη θάλασσα κατά την αποβίβασή του από το Δ/Ξ Εviapetrol Ι στη λάντζα Βαγγελιώ, το 2013. 

Για τα ελληνικά δεδομένα και για τον απλό κόσμο που ασχολείται με τα ναυτιλιακά, η έκθεση νομίζω είναι ικανοποιητικής ανάλυσης και επάρκειας.

 

http://hbmci.gov.gr/js/investigation%20report/final/01-2013%20LAUNCH%20VAGGELIO.pdf

 

Συνεπώς αναμένουμε και τις εκθέσεις στα καθ'ημάς ακτοπλοϊκά.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Πράγματι,το πόρισμα είναι ικανοποιητικής ανάλυσης και επάρκειας,άν και κατ'ουσίαν πρόκειται περί ανασκοπήσεως υλικού που προερχόταν από προανακρίσεις και ανακρίσεις άλλων υπηρεσιών.

 

Επίσης,θυμίζω εδώ ότι εις τάς κατηραμένας ΗΠΑ (που όλοι τίς βρίζουμε αλλά τίς ζηλεύουμε κιόλας...) η διερεύνηση όλων τών συμβάντων στα οποία εμπλέκεται οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο ξηράς,θαλάσσης και αέρος (μετ'ού πολύ δέ και τού αχανούς διαστημικού χώρου) γίνεται από μιά ενιαία υπηρεσία,το National Transportation Safety Bureau (www.ntsb.gov).

Γιά τίς οδικές μεταφορές βεβαίως διερευνούν μόνο τα πιό σημαντικά συμβάντα και δέν σπεύδουν σε όποιο σημείο τής χώρας κάποια πρεσβύωψ γιαγιά ή παπούς 90 ετών πάτησε με το 40 ετών σαραβαλάκι της/του τον ατυχή πεζό που πήγαινε να περάση τον δρόμο,επειδή τον πέρασαν γιά ποντικάκι.Ισως κάτι ανάλογο θα έπρεπε να γίνη και στην χώρα μας,δηλαδή να ενοποιηθούν ΕΛΥΔΝΑ και ΕΔΑΑΠ (και επίσης να δημιουργηθή στην νέα υπηρεσία και ένα τμήμα διερεύνησης σιδηροδρομικών ατυχημάτων).

 

Ως πρός το συγκεκριμένο ατύχημα πάντως,θα έλεγα ότι ίσως μιά ακόμη σύσταση θα ήταν να απαγορεύεται σε υπέρβαρα μέλη πληρωμάτων πλοίων να αποβιβάζωνται απ΄τα πλοία τους σε λάντζες,ιδίως όταν οι καιρικές συνθήκες απέχουν έστω και ελάχιστα από το να είναι εξαιρετικές (δηλαδή άπνοια και απουσία παντός κυματισμού).....     

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...