Jump to content
Shipfriends
ΝΗΡΕΑΣ

Νομοθεσία της Θάλασσας.

Recommended Posts

Εν Ελλάδι πάντοτε η ουσία είναι στον τύπο κι'όχι στην ουσία,όπως λέγει και ένας παλαιός συμμαθητής μου και νύν οικονομολόγος.

 

Οπως και να έχη το πράγμα,τα ωράρια τών πλοίων πρέπει να καθορίζωνται από τα λιμεναρχεία σε συνεργασία με τίς εταιρίες ακριβώς όπως γίνεται και με τα ωράρια τών αεροπλάνων-δέν παρεμβαίνει το υπουργείο μεταφορών,υποδομών και δικτύων σ'αυτά τα θέματα,αλλά η ΥΠΑ σε συνεργασία με τίς αεροπορικές εταιρίες.

 

Γιά τα τιμολόγια πάντως,φαντάζομαι ότι σε μιά ελεύθερη οικονομία-όπως υποτίθεται ότι είναι η Ελληνική-"αρμόδιος" γιά την ρύθμισή τους είναι ο αναπτυσσόμενος ανταγωνισμός,η δέ κρατική παρέμβαση είναι απαραίτητη μόνο σε ακραίες περιπτώσεις πρός αποφυγήν τού "πάρτυ" τών εταιριών εις βάρος τού επιβατικού κοινού.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Στη δημόσια διαβούλευση του σχεδίου νόμου του ΥΕΝ  "Μεταρρύθμιση του Συστήματος Εποπτείας και Ελέγχου του Ελληνικού Λιμενικού Συστήματος και άλλες διατάξεις" υπάρχουν και καποια άρθρα που έχουν να κάνουν με τις συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας. Ενδεικτικά, το άρθρο 42 έρχεται σαν συμπλήρωμα στο Ν2932/2001. Με λίγα λόγια αναφέρει ότι σε περίπτωση που δεν υπάρχει δήλωση δρομολόγησης σε καποια γραμμή, ή δεν καλύπτονται οι ανάγκες, μπορεί να συνάψει σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για την αποκλειστική εξυπηρέτηση της γραμμής, για χρονικό διάστημα έως 5 έτη. Η αλλαγή είναι στο ότι στη σύμβαση θα μπορούν να συμμετέχουν ΟΤΑ, φορείς του δημοσίου, ακόμα και επιχειρήσεις συνεταιρισμών ή εργατουπαλληλικών ενώσεων. :D  

 

15. Αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δύναται μετά από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ) να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με το Δημόσιο, Ο.Τ.Α ή και με φορείς του δημόσιου τομέα της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982, μεμονωμένα ή από κοινού, διάρκειας ενός έως πέντε ετών για την αποκλειστική εξυπηρέτηση συγκεκριμένης γραμμής ή γραμμών. Στις προγραμματικές συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου επιτρέπεται και η συμμετοχή κοινωφελών δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων, αναπτυξιακών ανωνύμων εταιρειών, επιχειρήσεων Ο.Τ.Α. ειδικού σκοπού, με οποιαδήποτε νομική μορφή και αν λειτουργούν, επιχειρήσεων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης, επιμελητηρίων, επιστημονικών φορέων δημοσίου δικαίου, Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων (Ε.Π.Ι.), συνεταιρισμών, ενώσεων συνεταιρισμών και εργοδοτικών και εργατοϋπαλληλικών ενώσεων. Οι ανωτέρω συμβάσεις υπόκεινται στον προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Στις προγραμματικές συμβάσεις των προηγούμενων εδαφίων απαραίτητα ορίζονται το αντικείμενο της σύμβασης, ο σκοπός και το περιεχόμενό τους, ο προϋπολογισμός τους, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης, οι πόροι από τους οποίους θα καλυφθούν οι αναλαμβανόμενες οικονομικές υποχρεώσεις και η διάρκεια της σύμβασης. Επίσης ορίζεται το όργανο παρακολούθησης της εφαρμογής της και οι αρμοδιότητές του, καθώς και ρήτρες σε βάρος του συμβαλλόμενου που παραβαίνει τους όρους της προγραμματικής σύμβασης. Σε περίπτωση κατά την οποία συμβαλλόμενος σε προγραμματική σύμβαση του παρόντος άρθρου αναθέσει σε τρίτον τη διαχείριση, εκμετάλλευση και εκτέλεσή της, η ανάθεση γίνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τον κατά τη σύμβαση υπόχρεο συμβαλλόμενο. Οι συμβαλλόμενοι φορείς για την εκτέλεση των προγραμματικών συμβάσεων του παρόντος άρθρου μπορεί να χρηματοδοτούνται και μέσω προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται αμιγώς από εθνικούς πόρους, τον Τακτικό Προϋπολογισμό ή άλλα εθνικά ή περιφερειακά προγράμματα, καθώς και από τους προϋπολογισμούς των συμβαλλόμενων φορέων. Είναι δυνατή η χρηματοδότηση των συμβαλλομένων και από φορείς του δημόσιου τομέα που δεν μετέχουν στην προγραμματική σύμβαση.

 

 

Επιπλέον, στο άρθρο 48 αναφέρονται θέματα ναύλωσης πλωτών μέσων για τη μεταφορά μεταναστών. Παρατείνονται αυτοδίκαια οι αρχικές συμβάσεις ναύλωσης των πλοίων, έως 30/04, και ζητούνται τα παραστατικά (τιμολόγια, εξοφλημένα λιμενικά τέλη κλπ, ενημερότητες) για να προχωρήσει η εξόφληση των ποσών.

1. Η ισχύς συμβάσεων μίσθωσης / ναύλωσης πλωτών μέσων, ορισμένου χρόνου, οι οποίες ανατέθηκαν και εκτελούνται σύμφωνα με την από 22 Αυγούστου 2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης που έχει δημιουργηθεί σε νησιά του ανατολικού Αιγαίου λόγω της αιφνίδιας, απρόβλεπτης και μαζικής εισόδου μεγάλου αριθμού μεταναστών» (Α` 101), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 4350/2015 (Α` 161) παρατείνονται με την υπογραφή σύμβασης ανανέωσης αυτοδικαίως κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης περί δημοσίων συμβάσεων και χωρίς καμία άλλη διαδικασία και διατύπωση από 1-1-2016 μέχρι την 30-4-2016.
2. Μετά την 1.1.2016 οι συμβάσεις αυτές βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
3. Οι δαπάνες συμβάσεων μίσθωσης / ναύλωσης πλωτών μέσων της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου που αφορούν σε μισθώσεις / ναυλώσεις πλωτών μέσων του παρόντος άρθρου καταβάλλονται νόμιμα και κατά παρέκκλιση κάθε ειδικής ή γενικής διάταξης, εφόσον προσκομιστούν τα εξής παραστατικά:
α)βεβαίωση του αρμόδιου για την παρακολούθηση εκτέλεσης της σύμβασης Λιμεναρχείου
β) Παραστατικό Τιμολόγιο του Αναδόχου
γ) Παραστατικά Πληρωμής για κάθε είδους τέλη και έξοδα που συνδέονται με την παραμονή του πλοίου στον λιμένα παραμονής του, ήτοι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα Λιμενικά Τέλη και τέλη επιβατών, τέλη ελλιμενισμού, προσορμίσεων, παροχή νερού, αποκομιδή καταλοίπων , λυμάτων και λοιπές επιβαρύνσεις που αφορούν τους λιμένες
δ) Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα του Αναδόχου. 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Δωρεάν με το ελικόπτερο του ΕΚΑΒ από Ρόδο για Ηράκλειο ή με το πλωτό του Λιμενικού από Τήνο στη Σύρο το καταλαβαίνω (δωρεάν για τον ασθενή, ειδ' άλλως Ρόδος-Ηράκλειο>20.00 Ευρώ).

"Δωρεάν", αλλά δαπάναις HSW, Attica, ANEK ή MINΟΑΝ πως γίνεται; Ξένα κόλλυβα;

Edited by proud_ionian
quote

Share this post


Link to post
Share on other sites

Στη δημόσια διαβούλευση του σχεδίου νόμου του ΥΕΝ  "Μεταρρύθμιση του Συστήματος Εποπτείας και Ελέγχου του Ελληνικού Λιμενικού Συστήματος και άλλες διατάξεις" υπάρχουν και καποια άρθρα που έχουν να κάνουν με τις συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας.

...

Επιπλέον, στο άρθρο 48 αναφέρονται θέματα ναύλωσης πλωτών μέσων για τη μεταφορά μεταναστών. Παρατείνονται αυτοδίκαια οι αρχικές συμβάσεις ναύλωσης των πλοίων, έως 30/04, και ζητούνται τα παραστατικά (τιμολόγια, εξοφλημένα λιμενικά τέλη κλπ, ενημερότητες) για να προχωρήσει η εξόφληση των ποσών.

Στη διαβούλευση του άρθρου 48 υπάρχει σχολιασμός από την ΑΝΕΚ ΑΕ, που μπερδεύει τις εκτιμήσεις για το αν είναι ναυλωμένος ακόμα ο Βενιζέλος.

Ο σχολιασμός από το opengov, οι υπογραμμίσεις δικές μου.

 

6 Μάϊος 2016, 12:14 | ANEK A.E.

κύριοι,

Αναφερόμαστε στο σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με τίτλο

“Μεταρρύθμιση του Συστήματος Εποπτείας και Ελέγχου του Ελληνικού Λιμενικού Συστήματος και άλλες διατάξεις”

και συγκεκριμένα στο ΜΕΡΟΣ Η’ – ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – Άρθρο 48 – Ανανέωση Συμβάσεων μίσθωσης / ναύλωσης πλωτών μέσων

 

Ως γνωρίζεται τα πλοία τα οποία έχουν ναυλωθεί από το Ελληνικό Δημόσιο κατ΄ εφαρμογή των νομοθετικών ρυθμίσεων που μνημονεύονται στο εν λόγω άρθρο εξακολουθούν και σήμερα, 6/5/2016, να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με τις εντολές των αρμόδιων οργάνων της Ελληνικής Πολιτείας. Ο περιορισμός στο υπό διαβούλευση σχέδιο Νόμου της χρονικής περιόδου ανανέωσης των εν λόγω συμβάσεων για την χρονική περίοδο από 1-1-2016 έως 30-4-2016 αφήνει ακατανόητα εκτός ρύθμισης το τρέχων χρονικό διάστημα.

Προτείνουμε την διεύρυνση του χρόνου που θα καλύψει η ανωτέρω νομοθετική ρύθμιση ώστε να καλυφθεί χρονικά κατ’ ελάχιστο ο μήνας Μάιος του 2016 που διανύουμε και να αποφευχθούν μελλοντικές εμπλοκές στην οικονομική τακτοποίηση των οφειλομένων προς τις αναδόχους εταιρείες.

Άλλως, το Υπουργείο σας οφείλει να γνωστοποιήσει άμεσα τις προθέσεις του προς τις Αναδόχους που σήμερα συνεχίζουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σύμφωνα με τα αιτήματα που λαμβάνουν από τα αρμόδια όργανα τις Ελληνικής Πολιτείας, έχοντας υπ΄ όψιν το τροποποιούμενο δια του υπό διαβούλευση σχεδίου άρθρο 11 της από 24.12.2015 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία αναφερόταν σε αυτοδίκαιη παράταση των συμβάσεων έως 31-12-2016.

Επίσης, προτείνουμε όσον αφορά τα απαιτούμενα παραστατικά για την καταβολή της σχετικής δαπάνης της ναύλωσης των πλωτών μέσων την αντικατάσταση της “βεβαίωσης του αρμόδιου για την παρακολούθηση εκτέλεσης της σύμβασης Λιμεναρχείου” με “βεβαίωση των αρμόδιων Λιμεναρχείων των λιμένων προσέγγισης του πλοίου περί της εκτέλεσης δρομολογίου”

Επίσης, προτείνουμε την εισαγωγή της δυνατότητας αντικατάστασης εκάστου πλοίου με πλοίο ίδιας πλοιοκτησίας.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Πλέον δεν έχει θέμα από όσο γνωρίζω!! Πέρασαν κάποιες τροποποιήσεις στους κανονισμούς και την γλυτώνει τις σοβαρές μετασκευές!!

 

στη δημοκρατια δεν υπαρχουν αδιεξοδα ^_^

σιγουρα θα στοιχισε πολυ λιγοτερο B)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Το υπουργείο, εμμέσως πλην σαφώς, φαίνεται να αναγνωρίζει ότι υπάρχει κάποιο νομικό θέμα καθώς έρχεται τώρα με σχέδιο νόμου και καθορίζει ότι και τα ταχύπλοα θα πρέπει να δηλώνονται για δρομολόγια τις ίδιες προθεσμίες που δηλώνονται και για τα συμβατικά. Η νομοθεσία προβλέπει ότι για την επόμενη σεζόν (π.χ. 2016-2017) που ξεκινά τον Νοέμβριο (εν προκειμένω του 2016) τα δρομολόγια θα πρέπει να δηλώνονται μέχρι τον Ιανουάριο του ιδίου έτους (2016). Για τα ταχύπλοα, δεδομένου ότι κατά τη χειμερινή περίοδο δεν λειτουργούν, έχουν τη δυνατότητα να δηλώνουν δρομολόγια μέχρι τον Νοέμβριο του ιδίου έτους. Με την τροπολογία που προωθεί το υπουργείο αλλάζει αυτό και προβλέπεται ότι συμβατικά και ταχύπλοα θα δηλώνουν δρομολόγια μέχρι τέλος Ιανουαρίου.

Quote

Η τροπολογία στο νομοσχέδιο

Η τροπολογία στο άρθρο 55 του σχεδίου νόμου με τίτλο «Τροποποιήσεις Νόμου 2932/ 2001 (Α’ 145)» αναφέρει ότι: «1.Η παράγραφος 1 του άρθρου τέταρτου α’ του ν. 2932/ 2001 “Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές” (Α’ 145), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 37 του ν. 4150/2013 (Α’ 102) και τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο ΙΣΤ.2 του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α’ 85), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

“1. Η δρομολόγηση για επιβατηγά υδροπτέρυγα και ταχύπλοα πλοία γίνεται, κατά τη διάρκεια της ετήσιας δρομολογιακής περιόδου που αρχίζει την 1η Νοεμβρίου, για περίοδο τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών, εκ των οποίων οι τρεις (3) θερινοί μήνες, ήτοι ο Ιούνιος, ο Ιούλιος και ο Αύγουστος είναι συνεχόμενοι. Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία τακτικής δρομολόγησης είναι ίδιες με αυτές που τίθενται στις παραγράφους 2 έως και 6 του άρθρου τρίτου και στις παραγράφους 2, 3, 4 και 7 του άρθρου τέταρτου.

Ο πλοιοκτήτης δύναται να επεκτείνει την περίοδο δρομολόγησης, για την οποία έχει εκδοθεί ανακοίνωση, κατά ένα μήνα συνολικά πριν από την έναρξη ή μετά τη λήξη της περιόδου δρομολόγησης, με απλή δήλωσή του και ανακοίνωση της αρμόδιας υπηρεσίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση η περίοδος δρομολόγησης για την οποία έχει εκδοθεί ανακοίνωση μπορεί να τροποποιηθεί ή να επεκταθεί, με απόφαση του υπουργού, μετά από αίτηση του πλοιοκτήτη και γνώμη του ΣΑΣ, αν κριθεί ότι δεν δημιουργούνται διακρίσεις σε βάρος άλλων πλοιοκτητών με δρομολογημένα επιβατηγά υδροπτέρυγα και ταχύπλοα πλοία. Το αίτημα αυτό και μέχρι τη σύγκληση του ΣΑΣ μπορεί να γίνεται αποδεκτό από υφιστάμενα όργανα, εξουσιοδοτημένα με απόφαση του Υπουργού”.

2.Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου τέταρτου α’, όπως ισχύει, καταργούνται και οι παράγραφοι 5,6,7 και 8 αναριθμούνται ως 3,4, 5 και 6 αντίστοιχα».

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ριζικές αλλαγές στο πλαίσιο ελέγχων των εμπορικών πλοίων. Σύμφωνα με νομοσχέδιο του ΥΝΑΝΠ θα γίνεται από τους νηογνώμονες η έκδοση πιστοποιητικών και θα υπάρξει «Απαγορευτικό» για σλέπια και πετρελαιοφορτηγίδες στην 30ετία

Quote

Αλλαγές στους ελέγχους των εμπορικών πλοίων φέρνει σχέδιο νόμου «σκούπα» που κατέθεσε το υπουργείο Ναυτιλίας στο Λογιστήριο του Κράτους. Με αφορμή το ναυάγιο του «Αγία Ζώνη ΙΙ» και την εντολή του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα το σχέδιο νόμου στο άρθρο 107 αναφέρει μεταξύ άλλων ότι παύει η έκδοση των προβλεπόμενων από την εθνική, ενωσιακή και διεθνή νομοθεσία πιστοποιητικών των ελληνικών πλοίων από τον Κλάδο Ελέγχου Πλοίων (ΚΕΠ), τις Λιμενικές Αρχές, καθώς και τα Τοπικά Κλιμάκια Επιθεώρησης Πλοίων, και εφεξής εκδίδονται από τους εξουσιοδοτημένους οργανισμούς (νηογνώμονες).

Επίσης στο άρθρο 109 προβλέπεται ότι από το 2022 και μετά δεν θα επιτρέπεται να κάνουν εφοδιασμούς καυσίμων σε πλοία, δεξαμενόπλοια που έχουν συμπληρώσει 30 έτη από τη ναυπήγησή τους.  

Το άρθρο 107

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 107 προβλέπεται ότι ο Κλάδος Επιθεώρησης Εμπορικών Πλοίων θα κάνει: α) έλεγχο ναυτιλιακών εταιρειών στον τομέα ασφαλούς διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Διεθνούς Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης (ISM Code) και του Κανονισμού αριθ. 336/2006/ΕΚ, β) έλεγχο των πλοίων στον τομέα ασφαλούς διαχείρισης στο πλαίσιο του Διεθνούς Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης (ISM Code) και έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών ασφαλούς διαχείρισης, γ) επιθεώρηση των πλοίων, σύμφωνα με τη Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας 2006, και έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών, δ) έλεγχο των πλοίων, έλεγχο της αξιολόγησης και έγκριση των σχεδίων ασφάλειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα ISPS και του Καν. 725/2004/ ΕΚ.

Η διάταξη που αφορά τη μεταφορά αρμοδιοτήτων σε νηογνώμονες έχει ήδη προκαλέσει ανησυχία στον ευρύτερο κλάδο, αφού θεωρείται ότι υπάρχουν χιλιάδες μικρά πλοία τα οποία είναι ασύμφορο να χρεώνονται προκειμένου να τους εκδίδουν οι νηογνώμονες πιστοποιητικά. Χαρακτηριστική είναι και η ανακοίνωση του Συλλόγου Διπλωματούχων Ναυπηγών Ελλάδος, ο οποίος επισημαίνει: «Το κύρος, η τεχνογνωσία και η αξιοπιστία των υπηρεσιών της ελληνικής δημόσιας αρχής ελέγχου πλοίων υπό ελληνική σημαία (όπως ο Κλάδος Ελέγχου Πλοίων) και των στελεχών τους είναι ευρέως αναγνωρισμένα και αποδεκτά, ενώ τεκμηριώνονται και από το υψηλότατο επίπεδο ασφάλειας των πλοίων υπό ελληνική σημαία, όπως αυτό αξιολογείται και καταγράφεται διεθνώς».

Με το ίδιο σκεπτικό προβλέπεται και η κατάργηση της παράτασης ισχύος των πιστοποιητικών, από την 1 Ιανουαρίου 2018. Το μόνο που παραμένει σύμφωνα με τη διάταξη είναι: «Η παραπάνω ισχύς των ΠΓΕ δύναται να παραταθεί μέχρι δύο μήνες, εφόσον πρόκειται για πλοία που βρίσκονται στο εξωτερικό και πρόκειται να καταπλεύσουν στην Ελλάδα ή σε άλλο μέρους όπου υπάρχουν ευκολίες ελλιμενισμού».

Η απόσυρση

Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 109, από 1-1-2022 απαγορεύεται η διακίνηση καυσίμων ναυτιλίας με πλοία ανεφοδιασμού, δεξαμενόπλοια (σλέπια) και πετρελαιοφορτηγίδες, τα οποία έχουν συμπληρώσει ηλικία, υπολογιζόμενη από την 31η Δεκεμβρίου του έτους της καθέλκυσης, τριάντα (30) ετών.

2. Από 1-1-2018 η διακίνηση καυσίμων ναυτιλίας με πλοία ανεφοδιασμού, δεξαμενόπλοια (σλέπια) και πετρελαιοφορτηγίδες, τα οποία έχουν συμπληρώσει ηλικία, υπολογιζόμενη από την 31η Δεκεμβρίου του έτους της καθέλκυσης, είκοσι (20) ετών, επιτρέπεται μόνο εφόσον ικανοποιούνται οι πρόσθετες διαδικασίες ελέγχου και πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που καθορίζονται για το σκοπό αυτόν, με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, εντός δυο (2) μηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του προηγούμενου εδαφίου, πλοία ανεφοδιασμού, δεξαμενόπλοια (σλέπια) και πετρελαιοφορτηγίδες, τα οποία έχουν συμπληρώσει ηλικία, υπολογιζόμενη από την 31η Δεκεμβρίου του έτους της καθέλκυσης, είκοσι (20) ετών, εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται.

3. Από 1-1-2022 πετρελαιοφόρα πλοία, όπως ορίζονται στον Κανονισμό 1.5 του Παραρτήματος I της διεθνούς σύμβασης MARPOL 73/78, χωρητικότητας 600 dwt και κάτω, συμμορφώνονται με τα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 530/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012, ανεξάρτητα από την ηλικία τους.

Επίσης στο άρθρο 117 με θέμα την ενίσχυση της διαφάνειας της διαδικασίας πετρέλευσης, επισημαίνεται: «Επί πετρελεύσεων ελληνικών και ξένων πλοίων, που πραγματοποιούνται μέσα στα ελληνικά λιμάνια και χωρικά ύδατα, από πλοία ανεφοδιασμού, δεξαμενόπλοια (σλέπια) και πετρελαιοφορτηγίδες γνωστοποιείται υποχρεωτικά εγγράφως, τουλάχιστον 12 ώρες πριν από την πραγματοποίησή της, στην αρμόδια Λιμενική Αρχή, η περιοχή στην οποία θα λάβει χώρα η πετρέλευση, οριοθετούμενη από τα αντίστοιχα στίγματα, καθώς και ο χρόνος και η διάρκεια αυτής».

Συστήνονται συμβούλια χρηστών σε όλα τα λιμάνια

Με το νομοσχέδιο που κατέθεσε το υπουργείο Ναυτιλίας συστήνεται σε κάθε Οργανισμό Λιμένος Α.Ε. Συμβούλιο Χρηστών του Λιμένος με τριετή θητεία, που λειτουργεί ως γνωμοδοτικό και συμβουλευτικό όργανο της διοίκησής του επί θεμάτων προγραμματισμού και οργάνωσης για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους χρήστες των λιμένων και της ευρύτερης περιοχής δικαιοδοσίας των Οργανισμών, καθώς και επί θεμάτων στρατηγικής για την ανάπτυξη των λιμένων. Σύμφωνα με τη διάταξη του σχεδίου νόμου, τα Συμβούλια Χρηστών Λιμένων απαρτίζονται από τον διευθύνοντα σύμβουλο κάθε Οργανισμού, ως πρόεδρο, και τα εξής μέλη με τους νόμιμους αναπληρωτές τους που υποδεικνύονται από τους αντίστοιχους φορείς, ύστερα από σχετική πρόσκληση του υπουργού Ναυτιλίας:

α. Έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος (ΕΛΙΜΕ),
β. έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΠΕΝ),
γ. έναν εκπρόσωπο του οικείου Δήμου,
δ. έναν εκπρόσωπο της οικείας Περιφέρειας,
ε. έναν εκπρόσωπο των ναυτικών πρακτόρων,
στ. έναν εκπρόσωπο των τουριστικών πρακτόρων,
ζ. έναν εκπρόσωπο των φορτοεκφορτωτών,
η. έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων στον αντίστοιχο Οργανισμό Λιμένα,
θ. έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ),
ι. έναν εκπρόσωπο του Ναυτικού Επιμελητηρίου.

Τα Συμβούλια συνεδριάζουν τουλάχιστον δύο φορές ετησίως σε τόπο, χρόνο και με ημερήσια διάταξη που καθορίζονται με πρόσκληση του προέδρου τους.

Κριτήρια αναδόχων αποβλήτων

Αποκλειστικά φυσικά και νομικά πρόσωπα που θα είναι εγγεγραμμένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) θα μπορούν να παραλαμβάνουν και να διαχειρίζονται απόβλητα και κατάλοιπα φορτίου που προέρχονται από τα πλοία. Σύμφωνα με τις διατάξεις του σχεδίου νόμου, οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται στο σύνολο των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων διαχείρισης λιμένων του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών.

Η εγγραφή των φυσικών και νομικών προσώπων στο ΗΜΑ συνιστά για τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς διαχείρισης λιμένων τεκμήριο σε σχέση με την καταλληλότητα για την άσκηση της αντίστοιχης επαγγελματικής δραστηριότητας, την οικονομική και χρηματοοικονομική τους επάρκεια, καθώς και την τεχνική και επαγγελματική τους ικανότητα για την παροχή υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης των αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου που προέρχονται από τα πλοία στους λιμένες αρμοδιότητάς τους.

Σύμφωνα με τη διάταξη, «απαγορεύεται ο αποκλεισμός φυσικών και νομικών προσώπων εγγεγραμμένων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) του άρθρου 2 της 4394/4026/2016 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας από τις διαδικασίες των παρ. 3 έως και 11 του παρόντος άρθρου, καθώς και από τις διαδικασίες επιλογής αναδόχου παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων διαχείρισης λιμένων για λόγους που σχετίζονται με την καταλληλότητα για την άσκηση της αντίστοιχης επαγγελματικής δραστηριότητας, την οικονομική και χρηματοοικονομική τους επάρκεια, καθώς και την τεχνική και επαγγελματική τους ικανότητα».

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Νομίζω το πιο ζουμερό κομμάτι εδώ είναι η 30ετία στις μπάρτζες, επί της ουσίας τους αναγκάζει αν όχι να χτίσουν καινούριες, τουλάχιστον να αγοράζουν σε νεαρότερες ηλικίες ώστε να προλαβαίνουν να κάνουν απόσβεση. Όλο αυτό βέβαια, θα έχει επιπτώσεις στο κόστος πετρέλευσης στην Ελλάδα, σε μια βιομηχανία που έχει ξεκινήσει να πλήττεται σημαντικά από τις πετρελεύσεις στα Δαρδανέλλια με τους γείτονες να έχουν βελτιώσει τα τελευταία χρόνια και τις τιμές, αλλά κυρίως την ποιότητα των καυσίμων με τα οποία εφοδιάζουν τα πλοία. 

 

Για το "συμβούλιο χρηστών" δεν έχω λόγια. Μιλάμε και @@@@ τις αργομισθίες. Κι αν είναι συμβούλιο χρηστών, εκείνοι οι καημένοι οι επιβάτες και οι φορτηγατζήδες, γιατί δεν εκπροσωπούνται? 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Βασικά μόνο Aegean,AVIN και Seaven έχουν νεότερα της 30ετίας πλοίας που να δουλεύουν εδώ. Αλλα είναι στο Περσικό ,αλλα στη Καραιβική. Οποτε 2 μεγάλα ψάρια και 1 μικρότερο.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Θα ήθελα να ρωτήσω εάν υπάρχει κάποια επιτροπή, υπηρεσία, κ.ο.κ. στις εκάστοτε ευρωπαϊκές χώρες, που να επιβλέπει τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτά για τις εταιρείες και δύναται να επιβάλλει κυρώσεις σε περίπτωση μεγάλων παραβάσεων.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Στην Αγγλία ξέρω πως η ναυτιλία υπάγεται στο Υπουργείο Συγκοινωνιών(Department of Transport) όσον αφορά την πολιτική και στο MCA(Maritime and Coastguard Agency) για το πρακτικό του πράγματος. Από τη στιγμή όμως που οι δρομολογήσεις και οι τιμολογήσεις είναι ελεύθερες, δεν ξέρω σε τι βαθμό υπάρχει παρέμβαση. Σίγουρα όμως, και το γνωρίζω από πρώτο χέρι, υπάρχει ουσιαστική παρακολούθηση των ΕΓ/ΟΓ πλοίων σε αγγλικά νερά, όσον αφορά το Safety.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 10/19/2017 at 8:59 AM, Panagia Ekatontapiliani said:

Ριζικές αλλαγές στο πλαίσιο ελέγχων των εμπορικών πλοίων. Σύμφωνα με νομοσχέδιο του ΥΝΑΝΠ θα γίνεται από τους νηογνώμονες η έκδοση πιστοποιητικών και θα υπάρξει «Απαγορευτικό» για σλέπια και πετρελαιοφορτηγίδες στην 30ετία

Πέραν του ορίου της 30ετίας, θεσπίστηκαν (225Α/31.12.2018) πρόσθετοι ελέγχοι για δεξαμενόπλοια άνω των 20 ετών, οι οποίοι έλεγχοι θα γίνονται, ανάλογα την φύση τους, κάθε 6 μήνες και κάθε 12 μήνες από την έναρξη ισχύος του Πρωτοκόλλου Γενικής Επιθεώρησης.

Κάθε 6 μήνες

δειγματοληπτικός έλεγχος στους τομείς σωστικών μέσων, ναυτιλιακού εξοπλισμού, πυρασφάλειας και τηλεπικοινωνιακών μέσων, διαπίστωση καλής λειτουργίας των ναυτιλιακών οργάνων της γέφυρας, του συστήματος παραγωγής γενικού συναγερμού και μεγαφωνικής εγκατάστασης, του συστήματος πυρανίχνευσης και των μηχανών σωσιβίων λέμβων και λέμβων διάσωσης, διαπίστωση καλής λειτουργίας της τηλεπικοινωνιακής εγκατάστασης GMDSS καθώς επίσης και της ύπαρξης των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία σχεδίων, βιβλίων και εντύπων, που φέρει το πλοίο ανάλογα με την κατηγορία του και τους πλόες που εκτελεί, διαπίστωση της καλής κατάστασης των πυροσβεστικών φωλεών και των εύκαμπτων σωλήνων πυρκαϊάς, έλεγχο στεγανότητας των εύκαμπτων σωλήνων πετρέλευσης που είναι καταχωρημένες στο Π.Γ.Ε. Επιπρόσθετα, διενεργείται γενικό γυμνάσιο διαρροής, πυρκαϊάς και εγκατάλειψης.

Κάθε 12 μήνες

διεξάγεται επιθεώρηση υφάλων στη θάλασσα με τη συνδρομή επαγγελματία δύτη (In Water Survey In Lieu of Drydocking Survey), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, με καταχώριση ανάλογης διπλής εγγραφής επί του Π.Γ.Ε. αυτού.

Εξτραδάκι, στα 2 έτη από την τελευταία αναλυτική παχυμέτρηση

Νέες αναλυτικές παχυμετρήσεις και υποβάλλεται η σχετική έκθεση αναφοράς αυτών, υπογεγραμμένη από τον επιθεωρητή παρουσία του οποίου διενεργήθηκαν, και τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό λήψης αυτών. Τα όρια φθοράς των δομικών στοιχείων του πλοίου ελέγχονται σύμφωνα με τους κανονισμούς Αναγνωρισμένου ή Εξουσιοδοτημένου Οργανισμού βάσει των οποίων πιστοποιείται η αντοχή του πλοίου, ανάλογα με την κατηγορία και την ηλικία του, Εφοδιασμός του πλοίου με αναθεωρημένα κατασκευαστικά σχέδια τα οποία ανταποκρίνονται στην πραγματική κατάσταση των δομικών στοιχείων του πλοίου, εφόσον απαιτηθεί σύμφωνα με τα αποτελέσματα των μετρήσεων, Οι επιθεωρήσεις διενεργούνται από τον φορέα που εκδίδει το Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης (Π.Γ.Ε.) του πλοίου.

 

Το Παράρτημα έχει ισχύ έως την λήξη του ΠΓΕ, ή έως την λήξη της παράτασης αυτού.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...